A Lesence Völgye Általános Iskola állami fenntartású közoktatási intézmény a Balatonfüredi Tankerületi Központban.

Jövőképünk:  Kistelepülési kisiskolaként továbbra is megőrizzük helyünket a közoktatás változó rendszerében, és olyan intézménnyé válunk, amely a meglévő értékeiből építkezve mind tanulóinak, mind pedagógusainak esélyt teremt az önmegvalósításra.

Nevelőtestületünk küldetésnyilatkozata: Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy egymást elfogadó, segítő, önmagukban bízó és képességeiknek megfelelően teljesítő tanulókat bocsássunk a középiskolákba. E célért pedagógus közösségünk példamutatóan együttműködik, a közösen kialakított értékrend mentén halad, és ezért felelősséget vállal.

A települések természetes, és épített környezete is nagyon szép, a csodálatos Balaton-felvidéki táj adott, és az utóbbi években több látványos beruházás készült el szinte minden településen. Számos közösségi színtér újult meg pályázati forrásból, sportlétesítmények, parkok, kultúrotthonok dicsérik a helyi vezetők ambiciózus törekvéseit. Szerencsére ezeket a létesítményeket ki is használják a helyi lakosok, egyre több a hagyományos rendezvény, és örvendetes jelenség az önszerveződő, társadalmi szervezetek alakulása, amelyek aktív részt vállalnak a falvak kulturális életében. E szerveztek tagjai mára már a fiatalabb korosztályokat is soraik között tudhatják, ami nagyon fontos dolog, hiszen így átadhatják tapasztalataikat, tovább esősíthetik az összetartozás érzését, a lokálpatriotizmust.

Az iskolát körülvevő társadalmi és természeti környezet nagyon értékes, és az utóbbi években mindkettő látványosan fejlődött, amiből az iskola is sokat profitált.

Remélhető, hogy ez a tendencia nem áll meg, sőt további fejlesztések lesznek, a vidék végre magára talál, és boldogulást, megélhetést nyújt majd azoknak, akik szeretik és hisznek benne.

A Lesence Völgye Általános Iskola a Nedeczky Károly Általános Iskola (Lesencetomaj és Lesencefalu Önkormányzatának közös fenntartású intézménye) valamint a Nemess Imre Általános Iskola (Lesenceistvánd és Uzsa Önkormányzatának közös fenntartású intézménye) összevonásával jött létre, és működik ilyen formában 2007. augusztus 15-től. A jogelőd intézményekben jelentős gyermeklétszám csökkenés ment végbe, és a fenntartók a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a racionalizálás mellett döntöttek. A lesenceistvándi Nemess Imre Általános Iskolát jogutóddal megszüntették, és a lesencetomaji iskola jogutódlásával, OM azonosítójával elkezdődött egy új intézmény élete.

A lesenceistvándi, Lesenceistvánd Nemess Imre tér 1. alatti épületben kapott helyet az alsó tagozat, az intézmény székhelye a lesencetomaji iskola épülete: Lesencetomaj Nedezcky Károly u. 2. A két telephely hasonló adottságokkal rendelkezik, és hiányosságaik is hasonlóak.

Iskolánkban általános tanterv szerint folyik az oktatás, ezen kívül a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását is ellátjuk. Az órák szervezésekor a pedagógusok igyekeznek egyénre szabott feladatokat és módszereket alkalmazni. Alapelvünknek tartjuk, hogy szilárd, korszerű, továbbépíthető tudást adjunk át, megalapozva ezzel a sikeres továbbtanulást.

A szabadidő hasznos eltöltésére számtalan programot és szakköri foglalkozást kínálunk a diákoknak.  A tanórán kívüli foglalkozásokat úgy szervezzük, hogy egy részük a tehetséggondozást szolgálja, másik pedig azoknak a tanulóknak segít a szabadidő hasznos eltöltésében, akik a tanulásban gyengébbek. Minden tanévben megszervezzük alsó és felső tagozatban egyaránt a színházlátogatást, rendszeresek a túrák, kirándulások. Az iskola pedagógusai az oktató-nevelő munka hatékonyságának javítása érdekében élnek a hagyományostól igyekeznek eltérő tanórák szervezésének a lehetőségével.